Fundusze Norweskie – o nas

200 milionów PLN

pozyskanych dla naszych klientów na innowacje

150+ projektów

pozyskujących środki z funduszy norweskich

7 specjalistów

z zakresu projektów norweskich

Pozyskiwanie Funduszy Norweskich

Fundusze Norweskie i Fundusze EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Norwegię, Liechtenstein i Islandię krajom Unii Europejskiej.

Państwa te nie są członkami Unii Europejskiej, ale są częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzięki czemu korzystają z dobrodziejstw dostępu do wspólnego rynku. Przystępując do EOG kraje te, zobowiązały się wspierać przedsiębiorczość w krajach należących do Unii Europejskiej tak, jakby same do Unii należały. W ten sposób powstał Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obecnie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (czyli w ramach tzw. Funduszy Norweskich) nabory wniosków prowadzone są przez dwie instytucje: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Główne działania to:

 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych, z limitem do 2 mln EURO dotacji na jeden projekt
 • Technologie poprawiające jakość życia, z limitem do 2 mln EURO dotacji na jeden projekt
 • Technologie przyjazne środowisku, z limitem dotacji 1 mln EURO na jeden projekt
 • Fundusze Norweskie na budowę i modernizację miejskich systemów ciepłowniczych
 • Fundusze Norweskie na rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej
 • Fundusze Norweskie realizacje inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury miast
 • Fundusze Norweskie na poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

Bezpłatnie skonsultuj swój pomysł na projekt

Nie jesteś pewny jakich środków szukasz? Pomożemy Ci znaleść optymalne rozwiązanie

  Fundusze Norweskie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Fundusze Norweskie na budowę i modernizację miejskich systemów ciepłowniczych

  Głównym celem naboru jest poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych, dzięki której mają uzyskać status efektywnego systemu ciepłowniczego. Nastąpić ma wymiana źródeł ciepła i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła

  Termin składania wniosków do NFOŚiGW: 03 kwietnia – 30 czerwca 2020 r., godz. 15:00

  Typy projektów:

  • rozwój skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia;
  • zmiana technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw;
  • zastosowanie inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych;
  • wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł energii;
  • zastąpienie źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.

  Podmioty uprawnione do aplikowania:

  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

  Minimalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln EURO, maksymalna kwota dofinansowania to 7 mln EURO. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych

  Fundusze Norweskie na rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej

  Głównym celem naboru jest poprawa efektywności energetycznej w przemyśle oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców indywidualnych poprzez budowę nowych źródeł wysokosprawnej kogeneracji (jednostek bądź układów wysokosprawnej kogeneracji) i/lub modernizację istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji.

  Termin składania wniosków do NFOŚiGW: 03 kwietnia – 30 czerwca 2020 r., godz. 15:00

  Typy projektów:

  • budowa nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji;
  • zastąpienie w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne;
  • wykorzystanie ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych w zasilaniu układów wysokosprawnej kogeneracji;
  • rozwój skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia na podstawie paliw ekologicznych.

  Podmioty uprawnione do aplikowania:

  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

  Minimalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln EURO, maksymalna 7 mln EURO a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych

  Fundusze Norweskie realizacje inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury miast

  Celem naboru jest zwiększenie odporności miast na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.

  Możliwe jest sfinansowanie projektów z zakresu zwiększenia powierzchni terenów zieleni, zagospodarowania wód opadowych, przeciwdziałania skutkom powodzi, suszy, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój elektromobilności i środowiskowo zrównoważonych środków transportu.

  Termin składania wniosków do NFOŚiGW: 03 kwietnia – 15 czerwca 2020 r., godz. 15:00

  Poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, minimalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys EURO, maksymalna 2,3 mln EURO

  Fundusze Norweskie na poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

  Głównym celem naboru jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”

  Możliwe jest między innymi ocieplenie budynku, przegród, wymiana stolarki, przebudowa systemów grzewczych i chłodzących, zastosowanie OZE, automatyki pogodowej, wymiana oświetlenia.

  Termin składania wniosków do NFOŚiGW: 03 kwietnia – 17 lipca 2020 r., godz. 15:00

  Poziom dofinansowania wynosi 70%, minimalna kwota dofinansowania 500 tys EURO, maksymalna 5 mln EURO. Uprawniony do wnioskowania jest każdy podmiot prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

  Fundusze Norweskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  Fundusze Norweskie na budowę i modernizację miejskich systemów ciepłowniczych

  W ramach naborów organizowanych z tych funduszy finansować można:

  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych, z limitem do 2 mln EURO dotacji na jeden projekt
  • Technologie poprawiające jakość życia, z limitem do 2 mln EURO dotacji na jeden projekt
  • Technologie przyjazne środowisku, z limitem dotacji 1 mln EURO na jeden projekt

  Można tu sfinansować nie tylko zakup środków trwałych, ale także koszty eksperymentalnych prac rozwojowych, koszt usług doradczych, a nawet wynagrodzeń zespołu badawczego. Poziom dofinansowania zależy od województwa, w którym realizowany jest projekt, w zależności od tzw. mapy pomocy regionalnej.

  Rozpocznij pracę z nami już dziś

  • Pomysł

   Masy świetny pomysł i szukasz źródeł dofinansowania? Świetnie trafiłeś!

  • Konsultacje

   Grupa Kapitałowa BCG doradzi Ci najlepsze rozwiązania i sposoby pozyskiwania środków na realizację Twojego pomysłu.

  • Umowa

   Doradcy Grupy Kapitałowej BCG opracują projekt przedsięwzięcia, stworzą wniosek, biznes plan, skompletują wymagane dokumenty oraz złożą je w odpowiedniej instytucji.

  • Realizacja projektu

   Beneficjent – czyli Ty – podpisuje umowę z odpowiednią instytucją, która zobowiązuje się dofinansować Twój projekt jeśli spełnisz wszystkie warunki.

  • Zarządzanie projektem

   Doradcy Grupy Kapitałowej BCG prowadzą Twój projekt na dalszym etapie realizacji, pracują dla Ciebie przez cały okres trwania projektu, czuwają nad systematycznym i prawidłowym rozliczaniem kosztów.

  • Wniosek o płatność

   Na tym etapie doradcy Grupy Kapitałowej BCG sporządzają wniosek, kompletują załączniki i składają aplikacje do odpowiedniej instytucji.

  Skontaktuj się z nami

  Nie jesteś pewny jakich środków szukasz? Pomożemy Ci znaleść optymalne rozwiązanie